2014 års budget i korthet

Kommunens intäkter 2014

Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 64 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,64% av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och landstinget (11,37).

Av kommunens totala intäkter, 860,5 miljoner kronor 2014, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 498,7 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 213,6 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 21,2 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 3,9 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 123,1 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor Procent
Kommunalskatt 498,7 57
Utjämningsbidrag m.m. 213,6 25
Fastighetsavgift 21,2 2
Finansiella intäkter 3,9
Övriga bidrag från staten, Intäkter och taxor/avgifter 123,1 14

Driftkostnader per verksamhet 2014

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 848,0 miljoner kronor för 2014.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 260,1 mnkr) och socialnämnden (cirka 322,6 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 120,9 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 40,7 mnkr. Räddningstjänsten står för 15,2 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden uppgår till 10,8 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 8,3 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 34 % för grundskola (89,3 mnkr)
• 26 % för gymnasieskola (69,4 mnkr)
• 25 % för förskola – fritidshem (66,7 mnkr)
• 15 % för övriga (34,7 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 52 % för vård och omsorg om äldre (168,4 mnkr)
• 14 % för individ- och familjeomsorg (45,3 mnkr)
• 8 % för övriga (23,9 mnkr)
• 26 % för omsorgen om personer med funktionshinder (85,0 mnkr)

Investeringar 2014

Enligt budget 2014 beräknas investeringarna till 30,3 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas omstrukturering av skollokaler, ombyggnad av äldreboende (anpassning till nya normer), energieffektivisering och åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.