Cisterner för diesel- och eldningsolja

Bild på cistern

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarlig vätska ska alla cisterner anmälas och kontrolleras. Detta innebär bland annat att villacisterner och farmartankar ska kontrolleras regelbundet.

Varför ska jag anmäla och kontrollera min cistern?

Många cisterner är gamla och kan börja rosta inifrån. Detta kan i sin tur leda till förorening av mark och grundvatten. Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll.

Måste min cistern anmälas och kontrolleras?

Innan du tar en cistern i bruk ska den genomgå en installationskontroll som ska göras av en ackrediterad kontrollant. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac. Du ska också informera miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan cisternen tas i bruk. Informationsplikten gäller vid installation av:

  • Cisterner i mark
  • Cisterner som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ utomhus ovan mark
  • Cisterner samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden

Om du inte informerar miljö- och byggnadsförvaltningen om att du ska installera en cistern får du betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Du informerar oss genom att fylla i blanketten ”Information och ansökan om installation av cistern”, se längre ned på sidan. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din information eller ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

När behöver jag tillstånd?

I vissa fall måste du ha tillstånd för brandfarlig vara när du ska installera en cistern. Reglerna varierar beroende på mängden brandfarlig vara och om det gäller yrkesmässig publik verksamhet, yrkesmässig inte publik verksamhet eller inte yrkesmässig hantering. Det regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2013:3. Där kan du läsa mer om när du behöver tillstånd.

Tänk på att lämna in ansökan minst sex veckor före installationen!

Ligger min cistern inom vattenskyddsområde?

För att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser för cisterner inom vattenskyddsområden. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Hur ofta ska min cistern kontrolleras?

Cisterner ska vanligen kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år, beroende på typ av cistern. Precis som vid installationskontrollen ska en ackrediterad kontrollant utföra kontrollen. Efter kontrollen får du en kontrollrapport som du ska förvara för att kunna visa upp den för miljö- och byggnadsförvaltningen. I kontrollrapporten står det om cisternen uppfyller ställda krav eller om det är något som måste åtgärdas. Det står också när nästa kontroll ska göras.

Om du inte kontrollerar din cistern enligt de bestämmelser som finns får du betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är i dag 3 000 kr för utebliven installations-/revisionskontroll och 2 000 kr för utebliven återkommande kontroll.

Vad ska jag göra om min cistern ska tas ur bruk eller skrotas?

Cisterner som du inte använder ska tömmas och rengöras. Se till att påfyllningsröret och avluftningsröret tas bort för att undvika att det fylls på av misstag. Du ska också göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om att cisternen tas ur bruk. Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas”, se längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du vill använda cisternen igen ska den kontrolleras och en anmälan ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.