Ventilationskontroll

Ventilation

Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn på byggnader för att se att lagkraven i plan- och bygglagstiftningen följs. Det kan röra sig om olika typer av tillsyn och här beskriver vi tillsynen kring ventilationskontroller.

Att din bostad har en bra ventilation är viktigt för att du och din bostad ska må bra. För att kontrollera att ventilationen fungerar bra ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras regelbundet. Ventilationskontrollen får bara göras av en certifierad sakkunnig kontrollant. Men det är fastighetsägaren som ska se till att ventilationskontrollen blir gjord.

Ventilationen ser till att föroreningar förs bort så att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Om ventilationen är dålig kan du känna dig trött och ha svårt att koncentrera dig. Ventilation behövs även för att byggnaden inte ska ta skada av fukt och mögel. Därför är det viktigt att kontrollera ventilationen så att den fungerar på ett bra sätt.

Kontrollintervall

Hur ofta en byggnad ska kontrolleras beror på vad det är för byggnad och vad för typ av ventilation den använder. Nedan kan du se hur kontrollintervallen ser ut:

1. Förskola, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX och FTX-ventilation – 3 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation – 3 år

3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation – 6 år

4. En – och bostadshus med FX, FT, FTX-ventilation  – endast kontroll för nybyggnad eller nyinstallation

Vad händer efter kontrollen?

Efter kontrollen ska kontrollanten skriva ett protokoll som visar hur kontrollen gick och skicka en kopia till fastighetsägaren. En kopia av protokollet ska även skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen som arkiverar alla genomförda kontroller.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att du följer reglerna

Miljö- och byggnadsförvaltningen bevakar att du följer de regler som finns kring ventilationskontrollen. Om fastighetsägaren inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller om en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuellt.