Vena kyrka

Platshållare för bildspel

Vena Kyrka är en av de största landskyrkorna i Linköpings stift. Från början rymde kyrkan närmare 1200 personer. Efter ett par restaureringar då bänkar tagits bort rymmer kyrkan nu ca 700 personer.

Vena kyrka uppfördes i snabb takt under åren 1797-1799 av befolkningen i Vena socken. Alla församlingsbor som kunde var med och arbetade. Den är byggdes runt om den gamla kyrkobyggnaden som revs när den nya stod klar 1799.
Redan den 16 augusti 1798 kunde den första gudstjänsten hållas då kyrkan stod färdig med väggar och tak ”fast utan fönster och allt innanrede”. Arbetet återupptogs under våren 1799 och den 28 september 1799 var kyrkan helt färdig.
Orgeln beställdes år 1799 av den framstående orgelbyggaren Per Schiörlin i Linköping och stod färdig till kyrkans invigning år 1803. Orgelveket som från början hade 22 stämmor har kommit att utökas vid flertalet ombyggnationer. En del av ursprungspiporna finns kvar i orgelfasaden och planer finns att renovera orgeln till ursprungsskick. Den praktfulla orgelfasaden ritad av Schiörlin utfördes av bildhuggaren A. Malmström.
Predikstol, nummertavlor och två skulpturer har gjorts av Jonas Berggren, en känd bildhuggare i östra Småland under 1700-talet.
De stora oljemålningarna som flankerar altaret föreställande korsnedtagningen och uppståndelsen målades av fanjunkare G. Lindblom från Kalmar år 1865.
Det ursprungliga korset byttes mot ett nytt under en renovering år 1954.
Kyrkan har ett stort arkitekturhistoriskt värde som ett av de tidigaste exemplen i Sverige på en kyrkobyggnad med vissa delar i nygotisk stil ritad av arkitekten J Wulff.