Vanliga frågor

Vilka mål finns för utbildningen och vad innehåller den?

Följande övergripande mål gäller för SFI:
Språklig förmåga (hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion och produktion, skriftlig färdighet)
Språklig medvetenhet – kunskap om det egna lärandet och inlärningsstrategier.

Utöver grundläggande utbildning i svenska språket erbjuder SFI-undervisningen:
kunskaper om svensk kultur, tradition och samhällsorganisation en väg in i det svenska samhället.

Finns det olika nivåer på kurserna?

När du har gått introduktionkursen så blir du placerad i en nivågrupp som motsvarar den nivå som du befinner dig på. Det finns tre olika studievägar. Vilken studieväg du ska gå beror på din bakgrund, dina förutsättningar och dina studiemål. Det är lärarna tillsammans med rektor som avgör vilken grupp den studerande ska gå i. Vi använder oss av olika tester för att placera den studerande på rätt nivå.

SFI 1 (kurs A och B) Långsam studietakt
om du har en låg skolunderbyggnad och saknar grundläggande svenskkunskaper.
SFI 2 (kurs B och C) Normal studietakt för dig som har lite längre skolutbildning i ditt hemland.
SFI 3 (kurs C och D) Snabb studietakt för dig som har högskoleutbildning i ditt hemland, är van att studera på egen hand och vill satsa på vidare studier här i Sverige. För att fortsätta med teoretiska studier krävs betyg från kurs D.

Om jag inte kan läsa och skriva?

Alla är välkomna, vi anpassar studierna efter dina förutsättningar.

Har jag möjlighet att påverka min utbildning?

Alla som studerar SFI ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Därför gör vi tillsammans en individuell studieplan för varje studerande. I den kan också ingå studier inom grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

När börjar kurserna och hur lång är utbildningen?

Grupperna sätts samman efter deltagarnas förkunskaper och utbildningsbakgrund. Kurserna har intagning flera gånger varje termin. Väntetiden varierar.

Studietiden beror på din studievana, förkunskaper, planerad studieväg och/eller utbildningsbakgrund. Individens mål, möjlighet och motivation är avgörande för studietiden.

Det finns ett kommunalt beslut på hur många timmar eleverna får undervisning på SFI inom respektive spår:
Spår 1 – 1400 timmar totalt,
Spår 2 – 1000 timmar totalt,
Spår 3 – 720 timmar totalt.

För att få behålla din plats måste du ha god närvaro vid lektionerna och göra framsteg. Du och din lärare har regelbundet samtal om hur det går för dig med studierna.

Vad är en kursplan?

Regeringen har antagit kursplaner för SFI. Istället för en gemensam kurs för alla finns tre olika studievägar som är anpassade för att möta deltagarnas behov och mål med studierna. Utgångspunkten är individens behov och att utbildningen ska präglas av flexibilitet.

Kursplan SFI

Får jag betyg efter avslutad kurs?

När du uppnått målen i respektive kurs får du betyget E-A där A är högsta betyget. Om du inte blir godkänd på en kurs får du istället ett intyg som visar och jämför dina kunskaper med målet för kursen.
Du har rätt till ett intyg över dina kunskaper om du t ex flyttar från kommunen.

Hur får jag lära mig svenska?

Lärarna är här för att du ska få hjälp med att lära dig svenska så snabbt du kan. Vi arbetar med grupper av olika storlek, men tar så stor hänsyn till dina förutsättningar som det är möjligt. De metoder vi använder är att läsa, lyssna, skriva, se, höra. I kursen ingår uttal och grammatik, övningar i tal och skrift samt hör- och läsförståelse. Att tala, läsa och skriva på svenska ger kursen dess struktur.
Tidningar, TV-program, radioprogram, talböcker, filmer och övningar med digitala verktyg är viktiga inslag. Vi lär också av varandra. De studerande måste också försöka hitta sätt utanför undervisningen att träna svenska. Det kan gälla alla vardagssituationer, t ex när du handlar, går till simhallen eller träffar andra människor. Att vara aktiv och våga försöka prata svenska är ett bra sätt.
Självstudier hemma är viktigt, t ex att repetera och öva det man gått igenom i skolan.

Kan jag söka studiemedel?

Du kan inte få studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden för studier på SFI.