Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete och hur berör det mig som näringsidkare?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Som en del av det förebyggande brandskyddet ansvarar ägaren av vissa byggnader och anläggningar för att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Det handlar om verksamheter och byggnader inom vård, skola, hotell, industri, samlingslokaler, byggnader med kulturhistoriska värden samt byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand. Tillsynen som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att det systematiska brandskyddsarbetet följs.