Ungdomsinflytande – ungdomsnätverk

hand3Händer
En styrgrupp med politiker och tjänstemän jobbar aktivt med ungdomsinflytandefrågor och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och uppföljning av lupparbetet. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Hultsfreds kommun jobbar med ungdomsinflytande på olika sätt:

 • Lupp: det görs en enkät var tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om fritid, skola, politik, trygghet, hälsa och framtid.De är ett verktyg för kommunen att mäta vad unga tycker.
 • Ungdomsforum: här möts unga och beslutsfattare i viktiga frågor för unga.
 • Focusgrupper: via fritidsgården träffas unga kring olika frågeställningar. 2013-2014 focuseras på tjejer och stress.
 • Elevråd, skol If: är representerade med fritidsledare, där de kan vara en länk för unga med vuxenvärlden.
 • Ösam: ungdomsfrågor över förvaltningsgränserna( överskridande samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen)
 • Gårdsråd: genom fritidsgårdarna ges möjlighet till att påverka om en meningsfull fritid. Vi utvecklar även kontakten facebook som en informationskanal.
 • Arrangemang (där unga jobbar för unga som arrangörer)
 • Sommaren 2014 jobbade fyra unga som fått kommunalt sommarjobb, med att göra en rapport om ”unga för unga”, utifrån luppenkäten som underlag, och en film om hur det är att vara ung i Hultsfreds kommun.

De frågor som berört unga  är:

 • Skolmiljön: utemiljön och trivseln i skolan.
 • Kommunikationer: dialog med politiker, Kalmar länstrafiken och enkät om ungdomars användande av busskort.
 • Yttre miljön: fler vuxna ute bland unga, tryggheten ute och cykelbanor.

Utifrån luppenkäten och rapporterna jobbar kommunen även med stress, stanna-flytta, jämnställdhet och delaktighet.

Senast gjordes Luppen hösten 2015.

Vad svarade eleverna i årskurs 8?

 • 81 procent tycker skolmiljön är ganska eller mycket bra
 • 60 procent tycker skolmaten är ganska eller mycket bra
 • 47,3 procent vill vara med och påverka frågor som rör sin kommun
 • 98,3 procent ser mycket eller ganska positivt på framtiden

Vad svarade eleverna i årskurs 2 gymnasiet?

 • 92,5 procent tycker skolmiljön är ganska eller mycket bra
 • 95,3 procent känner sig oftast eller alltid trygga på skolan
 • 95,4 procent ser på framtiden som mycket eller ganska positiv

       Det bästa med att bo i Hultsfreds kommun är:

 • Närheten till kompisar eller flickvän/pojkvän/partner
 • Familj och släkt
 • Bra miljö för barn att växa upp i