Tillbud och olycksfall för barn eller elev inom förskola och skola

Hultsfreds kommun ska såväl fysiskt som psykiskt vara en säker arbetsplats. Inställningen till arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett ”tänk efter före-förhållningssätt”.

Olyckorna ska alltså i så stor utsträckning som möjligt förebyggas och därmed aldrig komma att äga rum. De olyckor som redan skett ska statuera varnande exempel och användas i det fortsatta förebyggande arbetet. Det är därför viktigt att alla anmäler tillbud och olycksfall samt att arbetsledare och andra berörda uppmärksammar anmälningarna och ser dom som ett verktyg i arbetet att förbättra arbetsmiljön.

Rutiner

För de barn och elever som trots det förebyggande arbetet råkar ut för ett tillbud eller en olycka gäller nedanstående rutiner.

  • Ansvarig personal rapporterar tillbud eller olycksfall till rektor eller förskolechef genom att själv eller tillsammans med eleven fylla i blanketten ”Rapportering av olycksfall avseende barn/elev i skolan/förskolan”.
  • Rektor svarar för att originalet av olycksfallet eller tillbudet lämnas till skolsköterskan för arkivering i elevens elevhälsovårdsjournal.
  • Förskolechefen förvarar originalet av olycksfallet i pärm i personnummerordning innan leverans till centralarkivet (2 år).
  • Förskolechefen lämnar originalet av tillbud för barn till skoladministratörerna för arkivering i barnets akt.
  • Rapportering av inträffade tillbud och olycksfall ska göras vid varje samverkansgrupp/APT.
  • Rektor eller förskolechef ansvarar för att allvarliga och uppenbara brister i arbetsmiljön omedelbart åtgärdas eller att en plan upprättas för att åtgärda brister som inte är av en sådan dignitet att de omedelbart måste åtgärdas.
  • Rektor eller förskolechef ska omedelbart anmäla olycksfall som orsakat dödsfall eller svårare personskada, eller om olycksfall med flera inblandade har inträffat till Arbetsmiljöverket och till förvaltningsledningen.
    Även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälas.
  • Kopia av tillbud eller olycksfall skickas till nämndsekreterare för sammanställning av statistik.

Blanketter för olycksfall eller tillbud finns här nedan.