Tillbud och arbetsskador

Hultsfreds kommun ska såväl fysiskt som psykiskt vara en säker arbetsplats. Inställningen till arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett ”tänk efter före-förhållningssätt”. Olyckorna ska alltså i så stor utsträckning som möjligt förebyggas och därmed aldrig komma att äga rum. De olyckor som redan skett ska statuera varnande exempel och användas i det fortsatta förebyggande arbetet. Det är därför viktigt att alla anmäler tillbud och arbetsskador samt att arbetsledare och andra berörda uppmärksammar anmälningarna och ser dom som ett verktyg i arbetet att förbättra arbetsmiljön.

Rutiner

För de arbetstagare som trots det förebyggande arbetet råkar ut för ett tillbud eller en olycka gäller nedanstående rutiner.

Blanketter

Blanketter för tillbud och arbetsskador bör finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Personalkontoret tillhandahåller aktuella blanketter – se blankett nedan

 • Blanketten för tillbud ska fyllas i och undertecknas av arbetstagare, ansvarig arbetsledare samt skyddsombud.
 • För anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ska kopia av blanketten vid tillbud skickas till förvaltningens nämndsekreterare som för statistik över tillbud för rapportering till nämnd och förvaltningens samverkanskommitté.
 • För övriga förvaltningar ska rapporteringen skickas till personalkonsulten.
 • För olycksfall i förskola förvaras originalet av förskolechefen innan leverans till centralarkivet. Kopia skicks till förvaltningens nämndsekreterare som för statistik över olycksfall för rapportering till nämnd och förvaltningens samverkanskommitté.
 • För olycksfall i skola förvaras originalet i elevens skolhälsovårdsjournal. Kopia skicks till förvaltningens nämndsekreterare som för statistik över olycksfall för rapportering till nämnd och förvaltningens samverkanskommitté.

Arbetstagare ska vid tillbud eller arbetsskada:

 • anmäla händelsen/skadan till närmaste chef
 • fylla i tillbudsblanketten/arbetsskadeanmälan tillsammans med arbetsledare och skyddsombud
 • vid arbetsskada även anmäla till AFA
 • diskutera vilka förändringar som kunde ha förhindrat händelsen/liknande olycksfall

Arbetsledaren ska:

 • omedelbart rapportera till förvaltningsledningen om olycksfall orsakat dödsfall eller svårare personskada, eller om olycksfall med flera inblandade har inträffat. Även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska rapporteras tillsammans med arbetstagare och skyddsombud
 • till Arbetsmiljöverket omedelbart anmäla om olycksfall orsakat dödsfall eller svårare personskada, eller om olycksfall med flera inblandade har inträffat. Även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälas.
 • ansvara för att rätt blankett fylls i
 • utan dröjsmål sända ifyllda blanketter till förvaltningens personalsekreterare (för anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ska rapportering vid tillbud skickas till förvaltningens nämndsekreterare)
 • tillsammans med arbetstagare och skyddsombud diskutera vilka förbättringar som kan förhindra liknande olycksfall eller tillbud på arbetsplatsen
 • diskutera inträffade olycksfall eller tillbud för att på ett konstruktivt sätt hitta lösningar för att förhindra liknande händelser.
 • föra in åtgärder i handlingsplanen och till förvaltningsledningen
 • framföra de frågeställningar och åtgärdsförslag som överstiger befogenheterna

Förvaltningsledningen ska:

 • tillsammans med samverkanskommittén noga följa arbetsplatsernas arbetsskador och tillbud
 • beakta i budgetarbetet de förslag som framtagits för att undvika upprepning av inträffade olycksfall och tillbud
 • tillsammans med samverkanskommittén stödja och uppmuntra arbetsplatsernas arbete med att förebygga olycksfall och uppmärksamma tillbud
 • årligen delge Centrala samverkanskommittén statistik över inträffade tillbud och arbetsskador

Personalkonsulten/nämndsekreteraren ska fortlöpande sammanställa förvaltningens statistik över de olycksfall, tillbud och sjukdomsfall som inträffat och delge förvaltningens samverkanskommitté resultatet. Centrala samverkanskommittén följer kontinuerligt upp förvaltningarnas rapporterade tillbud och arbetsskador. Blanketten för tillbud kan gallras efter utgången av varje verksamhetsår.

Tillbudsrapport, olycksfallsrapport och länk till arbetsskadeblankett finns här nedan.