Taxor och avgifter för verksamheter inom miljö- och hälsoskydd

TaxorBild på kalkylator

För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna finansiera arbetet med ärenden som rör miljöbalken tar vi ut avgifter, utifrån de taxor som kommunfullmäktige beslutat om. Utöver dessa avgifter finansieras viss del av arbetet även med kommunala skattemedel.

Alla företag, föreningar, privatpersoner, med flera, som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, en verksamhet som berörs av miljöbalken och där kommunen har ansvar för tillsyn är skyldiga att betala en avgift.

Tillsyn

För de verksamheter som kräver regelbunden tillsyn tar vi ut en fast årlig avgift. Avgifterna är bestämda utifrån det behov av tillsyn (det antalet timmar) vi har beräknat att just denna typ av verksamhet kräver.

För tillsyn på mindre företag som inte kräver lika regelbunden kontroll tar vi istället ut en avgift för den tid som faktiskt har gått åt för att handlägga ärendet. Då ingår att hämta in kunskap, läsa in ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, restid, administrativ hantering samt tid för granskning, bedömning och tid för att skriva beslut.

Timavgift

Avgiften per timme beräknas och fastställs för varje år av miljö- och byggnadsnämnden med hänsyn till de faktiska kostnader som myndigheten har för sitt arbete under året. Avgiften för 2019 är 767 kr per timme.

Fasta avgifter inom miljö- och hälsoskydd

För att handlägga de flesta typer av tillstånd, anmälningar och dispenser finns det fasta avgifter som baseras på den tid det normalt tar att handlägga denna typ av ärende.