Stolthet och vi-känsla har ökat bland de anställda

2012 års medarbetarenkät är nu sammanställd. Sammantaget visar den på goda resultat och nio av tio anställda tycker att de har meningsfulla arbeten! Lika stor andel av de anställda är stolta över sitt arbete. Stolthet är en viktig del av den värdegrund som kommunen arbetar efter för att vara en attraktiv arbetsgivare. Enkäten visar också på att vi har saker att fortsätta bli bättre på, till exempel möjligheten att byta arbetsplats inom kommunen och vi-känslan inom kommunen. Vi-känslan bland de kommunanställda har dock ökat med nästan 20 %. Sedan förra enkäten genomfördes 2010 har flera centrala satsningar genomförts för att försöka öka kommungemenskapen. När det gäller möjligheten att byta arbetsplats inom kommunen så startade till exempel ett ledarutvecklingsprogram för att hitta framtida chefer bland medarbetarna. Glädjande nog har upplevelsen av att det går att byta arbetsplats ökat med hela 34 %. – ”Det känns bra att våra anställda känner att de har meningsfulla arbeten och att vi-känslan ökar. Extra roligt är det att de områden som vi satsat på är det som vi får högre resultat på denna gång”, säger personalchef Hans Andersson. Medarbetarenkäten har skickats ut till samtliga kommunanställda under oktober och 77 % har svarat på den, vilket är högt för den här typen av enkäter. Det finns flera syften med enkäten. Varje chef ska använda den för att förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Olika arbetsplatser ska kunna jämföras på olika sätt. Inte minst är enkäten viktig för arbetet med kommunens värdegrund. Enkäten skiljer sig från förra medarbetarenkäten och en samlad jämförelse går därför inte att göra. Det är nu också möjligt att jämföra Hultsfreds kommun med andra kommuner på delar av enkäten. Vår kommun har där uppnått samma resultat som snittet i landet.