Språk

world-mapOlika språk i världen

SVENSKA

Svenska 1, 100p

Undervisningen i kursen behandlar b.l.a. följande moment; muntlig framställning, skriftlig framställning, skönlitteratur författade av så väl kvinnor som män, centrala motiv inom t.ex. litteraturen, berättarteknik, argumentationsteknik samt skillnader mellan formellt och informellt språkbruk.

Svenska som andra språk 1, 100p

Undervisningen i kursen Svenska som andra språk syftar till att eleverna utvecklar sina färdigheter i och om det svenska språket. Eleverna ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk som fungerar i det svenska samhället.

Eleven får möjlighet i kursen att bl.a. utveckla sin muntliga och skriftliga förmåga, använda ett ordförråd som är relevant för den tänkta situationen samt träna på att läsa och reflektera över olika typer av skönlitterära texter från olika delar av världen.

Svenska 2, 100p

Undervisningen behandlar bl.a. svenska och internationella författarskap, både kvinnor och män, här möter eleven både teater, film och andra medier från olika tider och epoker. Relationen mellan samhällsutveckling och litteraturen belyses, d.v.s. hur skönlitteraturen har påverkats av t.ex. idéströmningar i samhället. Eleven får även här träna på och vidare utveckla sina förmågor när det gäller muntlig och skriftlig kommunikation samt använda presentationstekniska hjälpmedel som stöd vid muntligframställning.

Svenska som andra språk 2, 100p

Undervisningen behandlar bl.a. svenska och internationella författarskap, både kvinnor och män, här möter eleven både teater, film och andra medier från olika tider och epoker. Relationen mellan samhällsutveckling och litteraturen belyses, d.v.s. hur skönlitteraturen har påverkats av t.ex. idéströmningar i samhället. Eleven får även här träna på och vidare utveckla sina förmågor när det gäller muntlig och skriftlig kommunikation i det svenska språket, samt använda presentationstekniska hjälpmedel som stöd vid muntligframställning. Det svenska språkets ursprung samt historisk utveckling belyses också.

Svenska 3, 100p

Eleven får här träna på muntligframställning med focus på den retoriska arbetsprocessen när det gäller planering, utförande samt som redskap för analys. Texter med vetenskaplig karaktär studeras och arbetas med, utifrån ett bl.a. källkritiskt perspektiv. Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen tränas även under kursens gång.

Svenska som andra språk 3, 100p

Syftet med kursen är att träna muntlig och skriftlig kommunikation av utredande, argumenterande slag för olika mottagare. Eleven får här möjlighet att delta i samtal och diskussioner där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Textuppbyggnad, textmönster, språkliga drag, referat- och citatteknik och grundläggande kunskaper i källkritik studeras och tränas även under kursens gång.

Svenska på grundskolenivå

Se grundläggande vuxenutbildning

ENGELSKA

Engelska 5, 100p

Engelska 5 bygger på det som Du har fått lära dig på den grundläggande nivån. Här tar vi upp sådana ämnen som berör arbete och sociala frågor i dagens samhälle. Du får träna på att tala, skriva, läsa och lyssna på engelska. Du får även läsa en bok och öva dig på lite mer formell engelska.

Förkunskaper: motsvarande grundskolenivå

Engelska 6, 100p

Här får Du ytterligare uppöva din språkliga förmåga i engelska så att Du blir säkrare på att använda den i olika sammanhang och för olika syften. Vi övar på att diskutera och argumentera och vi jobbar med litterära texter. Vi läser även skönlitteratur och tittar på film och skriver recensioner.

Engelska 7, 100p

Engelskan tränas i mer teoretiska och komplexa sammanhang. I kursen ingår vetenskaplig rapportskrivning som kräver olika strategier för informationshantering och källkritik tillsammans med språklig anpassning till syfte, mottagare och situation. Muntlig och skriftlig framställning tränas i inlämningsuppgifter, seminarier och muntliga redovisningar. I kursen behandlas både samtida och äldre litteratur.

Engelska 1-4, på grundskolenivå

Se grundläggande vuxenutbildning

Sök mer information om kurserna på skolverket