Allmänt om Särskola

Särskola

Särskolan är en egen skolform. Den är till för barn och ungdomar som inte klarar kunskapsmålen och undervisningen i grund- och gymnasieskolan för att de har en utvecklingsstörning. Barn och ungdomar som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada har också rätt till särskola.

För att särskolan ska vara ett alternativ krävs alltså att en elev inte kan nå upp till kunskapsmålen och att detta beror på att hon eller han har någon av dessa ovanstående funktionsnedsättningar. Om inte båda dessa förutsättningar är uppfyllda ska eleven gå i grundskolan och få det stöd som hon eller han har rätt till där. När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i särskola är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i särskolan eller i grundskolan.

Grundsärskolan

Alla barn i Sverige ska gå i skolan från det att de fyller sju år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i utbildning i nio år. Elever i grundsärskolan har rätt till ett tionde så kallat frivilligt skolår, för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner. Inom grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskola. På träningsskolan får eleverna läsa andra ämnesområden.

Undervisningen kan organiseras på olika sätt. En elev kan exempelvis gå i en mindre särskoleklass med högre personaltäthet än övriga klasser. Det är också vanligt att lärare och assistenter har specialkompetens i dessa klasser. En elev i särskola kan också få sin undervisning i en grundskoleklass. Där läser eleven efter grundsärskolans kursplan. Vi anpassar undervisningen till eleven. Det gör att man som elev kan följa klassens arbete utifrån sina förutsättningar.

I vår kommun finns grundsärskolan för årskurserna 1-6 på Venhaskolan. För de äldre eleverna ligger årskurserna 7-10 på Albäcksskolan. Så långt det är möjligt ska eleverna få en utbildning som motsvarar den som man får i grundskolan. Eleverna läser ungefär samma ämnen som grundskolans elever. Undervisningen anpassas efter varje elev och det gör att man kan anpassa arbetssätten.

Inriktning träningsskola

Undervisningen är anpassad för varje elev och man jobbar enskilt eller i små grupper. Det är vanligt att eleverna i träningsskolan har flera olika funktionsnedsättningar.

Gymnasiesärskolan

Sedan kommer man till Gymnasiesärskolan. Här jobbar man mot samma läroplan som i gymnasieskolan. Däremot ser kursplanerna annorlunda ut. Undervisningen kan anpassas till den enskilda eleven och alla program är på fyra år. Den utbildning man får i gymnasiesärskolan är mest riktad mot sysselsättning och arbete. Att gå på särskolan kan ändå göra att framtidsutsikterna kan begränsas. De betyg man får härifrån ger exempelvis inte behörighet till att studera på högskola.

Gymnasiesärskolan hittar du på Hultsfreds gymnasium. På Hotell och restaurangprogrammet ger vi dig möjlighet att jobba inom hotell, restaurang eller områden inom detta. På Fordonsprogrammet lär du dig att arbeta med bilar och service på dem. Handelsprogrammet inriktar sig på handel och administration. Vi har även Individuellt program i vårt utbud och vi sammarbetar även med andra gymnasiesärskolor. Det gör vi för att öka bredden på vårt programutbud. Till exempel jobbar vi med Hammargymnasiet i Gamleby.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

På Lärvux kan man som vuxen som tidigare gått särskola förbättra eller komplettera sin utbildning. Man får studera på Lärvux från och med den första juli det år man fyller 20 år. Lärvux följer samma läroplan som de andra frivilliga skolformerna, gymnasieskolan och komvux. I Hultsfreds kommun finns Lärvux vid Lilla torget.
Utbildningen på Lärvux består av fristående kurser. Dessa ger kunskaper som motsvarar de som ges i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Man kan välja en enda kurs, eller olika kombinationer av kurser. Det kostar inget att gå här.

För mer information se Skolverkets sida