Så tyckte vi i medarbetarenkäten

balanserar på gungbräda

Resultatet av 2015 års medarbetarenkät har sammanställts. Svarsfrekvensen följer samma nivå som tidigare år och ligger på höga 80 procent. Det som framträder som mest positivt är bland annat stolthet, ledarskap och samarbete.

Sammanfattar man svaren kan man säga att:

Vi ser fram emot att gå till arbetet. Det finns en stark gemenskap på arbetsplatsen och man känner sig respekterad. Arbetet känns meningsfullt och man lär nytt och utvecklas. Ledarskapet uppfattas som bra och man vet vad som förväntas.

Det finns naturligtvis också utvecklingsområden. Generellt sett över kommunen handlar det om möjligheten till rörlighet. Även sambandet mellan lön-prestation-mål behöver förtydligas.

Sedan är det viktigt att vi på varje enhet diskuterar resultatet av enkäten. Varje arbetsplats har ett unikt resultat som måste diskuteras där.

Varför gör vi medarbetarenkäten?

Enkäten är en bra ”mätare” på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Den är ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsmiljön och utveckla vår verksamhet. Enkätens resultat blir ett underlag för dialog om det som är bra och vad som kan bli bättre.

Hur arbetar vi med den?

För att kunna göra förbättringar är det viktigt att alla engageras i diskussionen och i arbetet att tolka resultatet. Det är viktigt att alla bidrar med att ge förslag till förbättringar.

Vad har det resulterat i?

  • Från och med 2015 görs det extra satsningar varje år för att förbättra den fysiska arbetsmiljön för våra anställda.
  • Stor utbildningsinsats för chefer och skyddsombud i arbetsmiljö. Detta ska gynna det gemensamma arbetet med arbetsmiljön i verksamheterna.
  • Första enkäten 2012 visade på små möjligheter att göra karriär inom kommunen. För att förbättra möjligheterna skapades ledarutvecklingsprogrammet. Av de tretton som har gått ledarutvecklingsprogrammet har tio andra tjänster än vad de hade före programmet. Åtta av dessa har i dag chefstjänster. Alla som har deltagit har kunnat använda sina erfarenheter på olika sätt i sina yrken och organisationer.