Så nöjda är våra medarbetare

I vårt arbete med att vara en bra och attraktiv arbetsgivare är medarbetarenkäten ett viktigt verktyg. I år har medarbetarenkäten för första gången genomförts vid två tillfällen. På våren svarade medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen och under hösten har medarbetare i övriga förvaltningar fått svara. Detta har vi gjort efter önskemål från barn- och utbildningsförvaltningen, då deras verksamhetsår är läsåret (hösttermin och vårtermin).

– Som tidigare år är även svarsfrekvensen hög i årets medarbetarenkät. Nästan 80 procent av alla våra medarbetare svarar på enkäten vilket är positivt och visar på ett stort engagemang, säger Hans Andersson, personalchef.

Syftet med enkäten är framförallt att få ett underlag för förbättringar inom arbetsmiljöområdet. Tanken är att resultatet ska kunna användas som underlag för givande diskussioner på arbetsplatserna ute i verksamheterna. Medarbetarenkäten genomfördes för åttonde gången under oktober 2018 och den innehåller samma frågor som motsvarande enkät som genomförts de senaste åren. Enkäten bygger på frågor kring arbetsmiljö, samarbete, stolthet, delaktighet och ledarskap. I en jämförelse mellan medarbetarenkäten 2017 och 2018 kan man se att vi har en fortsatt hög positiv nivå på de allra flesta områdena. De allra flesta av medarbetarna svarar, precis som tidigare år, att arbetet känns meningsfullt och att man är stolt över arbetet som man utför. Vi ser dock att vi behöver fortsätta göra insatser i området för arbetsmiljö och främst den fysiska arbetsmiljön.

– Medarbetarenkäten visar att förutsättningarna är goda för att fortsätta utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Vi strävar efter att bli lite bättre varje dag, avslutar Hans.

Ur Personalbladet december 2018