Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Hultsfreds kommuns rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Rutinerna baserar sig på Skolverkets allmänna råd ”Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan”. De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen (2010:800).

Handlingsplanen är uppbyggd för att användas vid varje enskilt ärende. Den följer ärendegången från uppmärksammande till beslut om mottagande. Handlingsplanen omfattar också rutiner för om det framkommer att en mottagen elev visar tecken på att inte tillhöra målgruppen för särskolan. Varje rubrik avslutas med en checklista där ansvarig kan kontrollera att de olika stegen i kommunens rutiner är utförda.