Riktlinjer och taxa för plats i fritidshem

Riktlinjer och taxa för fritidshemmet

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola erbjuds utbildning i fritidshem till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Platsen erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ansökan om plats

Plats i fritidshemmet söker du två månader före önskat datum för placering. Vid god tillgång på platser kan placering ske mer eller mindre omedelbart enligt skollagen 14 kap. 4 §. Ansökan ska skrivas under av båda vårdnadshavare.

De elever som börjar i förskoleklass och har haft plats i förskola erbjuds automatiskt plats i fritidshem.

Platsinnehavare

Platsinnehavare är du som normalt är vårdnadshavare för eleven. Om vårdnadshavarna har delat boende, och båda är i behov av plats, är var och en platsinnehavare för sin del. Vuxen som sammanbor med elevens vårdnadshavare har inte skyldighet att ha tillsyn över eleven. Däremot samordnas hushållets inkomster vid beräkning av avgiften.

Det är du som platsinnehavare som ansvarar för elevens lämning och hämtning i verksamheten. Om någon annan än platsinnehavaren ska lämna eller hämta eleven ska detta meddelas personalen på elevens avdelning i förväg.

När plats beviljats får du ett avtal om plats i fritidshemmet. Om du studerar ska du lämna studieintyg. Om du arbetar ska du lämna ett intyg från din arbetsgivare där även eventuellt obekväma arbetstider ska framgå. Dessa handlingar lämnar du till skoladministrationen.

Om du har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter erbjuds ingen plats förrän skulden är betald. Detta gäller inte elever i behov av plats enligt skollagen 14 kap. 5§ och 6§.

Information om delad faktura

Delad faktura innebär att separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barnet/barnen får var sin faktura om båda vårdnadshavarna nyttjar förskole-/fritidshemsplatsen.

Avgiften beräknas procentuellt utifrån båda hushållens sammanlagda inkomst antingen man är ensamstående eller sammanboende, med eller utan gemensamma barn. Inkomständring i det ena hushållet påverkar även det andra hushållets avgift.

Den sammanlagda avgiften får ej överstiga högsta avgiften för en plats som 2019 är 1 425 kr för förskola och 950 kr för fritidshem.

Om en av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen överlåts hela platsen till den andra vårdnadshavaren. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under uppsägningstiden.

Ändrad inkomst ska lämnas snarast och utan uppmaning till administrationen på Hultsfreds Gymnasium, Box 172, 577 24  Hultsfred.

Önskas delad faktura, kontakta någon av administratörerna Åsa Alnemo Hesselgård 0495-24 04 52, Monika Engqvist 0495-24 04 62 eller Charlotte Nilsson 0495-24 04 51.

Placeringstid

Du ska lämna in schema i god tid före placeringsstart samt vid schemaändringar.

Din arbetstid eller studietid och restid avgör elevens placeringstid på fritidshemmet. Tid för att hämta och lämna eleven ska ingå i schemat. Du får räkna in skälig tid för vila före och efter obekväm arbetstid, i samråd med rektor.

För dig som har sena arbetstider eller arbetar helger har vi kvälls- och helgomsorg på förskole- och fritidsavdelningen Gläntan på Stålhagens förskola. Öppettider vid kvälls- och helgomsorgen styrs av det i god tid anmälda behovet, det vill säga senast två veckor innan. Har du behov av omsorg kvällar och helger skickar du en ansökan till skoladministrationen.

Då du som vårdnadshavare är sjuk får eleven använda sin plats på fritids enligt gällande schema.

Kompetensutvecklingsdagar

Två dagar per år är verksamheten stängd. Personalen arbetar då med planering, utveckling och utvärdering. Denna tid kan inte bytas mot annan tid. Jourberedskap erbjuds. Fritidshem i begränsad omfattning kan då erbjudas vid behov.

Semesterstängning

Under sommarens semestertid samordnas fritidshemmens öppettider under 3-4 veckor.

Semester

Vid din huvudsemester har du inte rätt till fritidsplats. Enstaka semesterdagar kan beviljas i samråd med rektor.

Förändring av placering

Förändring av placering, till exempel föräldraledighet, meddelar du senast två månader i förväg till skoladministrationen. Använd blanketten ”Byte av placering i förskola och fritidshem”.

Arbetssökande har inte rätt till fritidsplats, utan vilande plats gäller.

Lovomsorg är till för vårdnadshavare som endast har behov av omsorg i fritidshem för sitt barn under skolans lov- och studiedagar. Anmälan till lovomsorg sker två gånger per år; senast den 31 mars för perioden 1 april – 30 september och senast den 30 september för perioden 1 oktober – 31 mars. Uppsägning ska ske två månader innan barnet slutar. Avgiften betalas månadsvis med 0,5% på inkomsten, dock max enligt de maxtaxenivåer som gäller inom fritidshem.

Vilande plats är till för vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig. Är du arbetssökande och får jobb enstaka dagar, får ditt barn komma de dagarna. Vid nyttjande av platsen betalar du halv avgift dag 1-10. Från dag 11 och framåt betalar du hel avgift. Detta debiteras i efterhand.

Vilande plats ger vårdnadshavare möjlighet att inom 1 år omgående få plats på samma fritidshem som före uppehållet. Efter 1 år ska besked lämnas när och om platsen kommer att utnyttjas.

Uppsägning

Uppsägning av plats i fritidshem lämnar du skriftligen till skoladministrationen. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under tiden. Avgift debiteras under uppsägningstiden även om eleven slutar tidigare.

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betalningsansvar om eleven återkommer till fritidshemmet under höstterminen samma år.

Alla blanketter och mer detaljerad information hittar ni på www.hultsfred.se/etikett/blanketter-e-tjanster/

Se även Taxebestämmelser