Riktlinjer och taxa för plats i förskola

Riktlinjer och taxa för förskolan
Barn i ålder 1–5 år erbjuds plats i förskola. Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola erbjuds utbildning i fritidshem till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Platsen erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ansökan om plats
Plats i förskolan söker du senast fyra månader före önskat datum för placering. När du som vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska kommunen erbjuda ditt barn förskola inom fyra månader från ködatumet enligt skollagen 8 kap. 14 §. Ansökan ska skrivas under av båda vårdnadshavare. Överflyttningar mellan olika enheter i Hultsfreds tätort sker inför varje hösttermin i mån av plats, särskild blankett lämnas in. Överflyttning söker du senast 31 mars gällande år. Vid överflyttningar mellan olika orter gäller ködatum som vid vanlig ansökan.

Platsinnehavare
Platsinnehavare är du som normalt är vårdnadshavare för barnet. Om vårdnadshavarna har delat boende, och båda är i behov av plats, är var och en platsinnehavare för sin del. Vuxen som sammanbor med barnens vårdnadshavare har inte skyldighet att ha tillsyn över barnen. Däremot samordnas hushållets inkomster vid beräkning av avgiften. Det är du som platsinnehavare som ansvarar för barnets lämning och hämtning i verksamheten. Om någon annan än platsinnehavaren ska lämna eller hämta barnet ska detta meddelas personalen på barnets avdelning i förväg.

Om du sökt plats i det upptagningsområde som barnet tillhör och blir erbjuden plats i annat område, kan familjen välja att tacka nej till erbjuden plats och med samma ködatum invänta nytt erbjudande. Kötiden kan då bli längre än fyra månader.

När plats beviljats får du ett avtal om plats i förskola. Om du studerar ska du lämna studieintyg. Om du arbetar ska du lämna ett intyg från din arbetsgivare där även eventuellt obekväma arbetstider ska framgå. Dessa handlingar lämnar du till skoladministrationen.

Om du har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter erbjuds ingen plats förrän skulden är betald. Detta gäller inte barn i behov av plats enligt skollagen 8 kap. 5§ och 7§ samt barn berättigade till allmän förskoleplats.

Information om delad faktura
Delad faktura innebär att separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barnet/barnen får var sin faktura om båda vårdnadshavarna nyttjar förskole-/fritidshemsplatsen.

Avgiften beräknas procentuellt utifrån båda hushållens sammanlagda inkomst antingen man är ensamstående eller sammanboende, med eller utan gemensamma barn. Inkomständring i det ena hushållet påverkar även det andra hushållets avgift.

Den sammanlagda avgiften får ej överstiga högsta avgiften för en plats som 2019 är 1 425 kr för förskola och 950 kr för fritidshem.

Om en av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen överlåts hela platsen till den andra vårdnadshavaren. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under uppsägningstiden.

Ändrad inkomst ska lämnas snarast och utan uppmaning till administrationen på Hultsfreds Gymnasium, Box 172, 577 24  Hultsfred.

Önskas delad faktura, kontakta någon av administratörerna Åsa Alnemo Hesselgård 0495-24 04 52, Monika Engqvist 0495-24 04 62 eller Charlotte Nilsson 0495-24 04 51.

Placeringstid
Du ska lämna in schema i god tid före placeringen startar samt vid schemaändringar.

Din arbetstid eller studietid och restid ligger till grund för barnens placeringstid, men alla inskrivna förskolebarn har rätt att ha en genomsnittlig placeringstid om 15 timmar i veckan. Tid för att hämta och lämna barnet ska ingå i schemat. Du får räkna in skälig tid för vila före och efter obekväm arbetstid, i samråd med förskolechefen.

För dig som har sena arbetstider eller arbetar helger har vi omsorg på kvällar och helger för förskole- och fritidshemsbarn på Örtagårdens förskola. Öppettiderna styrs av det i god tid anmälda behovet, det vill säga senast två veckor innan.

Barn, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga, erbjuds förskola under 15 timmar per vecka. Du lämnar in önskemål om fördelning av vistelsetiden. Förskolechefen beslutar sedan om vistelsetiden med hänsyn till barnets behov och verksamhetens förutsättningar.

Då du som vårdnadshavare är sjuk får barnet använda sin plats på förskolan enligt gällande schema.

Allmän förskola
Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern tre till fem år, vilken bedrivs i förskola av pedagogiskt utbildad personal. Förskolan styrs av förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 10.

Enligt skollagen är alla tre- till femåringar garanterade en avgiftsfri förskola som startar hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar minst 525 timmar om året.

Allmän förskola följer skolans läsårstider.

Kommunen är skyldig att erbjuda plats men du som vårdnadshavare avgör om du vill utnyttja platsen.

Liksom tidigare gäller att förskola i övrigt ska tillhandahållas i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller utifrån barnets eget behov.

Inskolning
När ett barn börjar på förskola innebär det en stor förändring i barnets tillvaro. För att omställningen ska ske så varsamt som möjligt, krävs en inskolning av barnet som är obligatorisk tillsammans med dig som vårdnadshavare. Inskolningsrutinen kan variera mellan olika förskolor. Förskolebarn (1-5 år) har kostnadsfri inskolning i max två veckor. Detta avser ett tillfälle per barn.

Det är olämpligt med inskolning under jullov och under veckorna 28 – 31 då färre ordinarie personal är i tjänst och verksamheter kan vara sammanslagna.

Kompetensutvecklingsdagar
Två dagar per år är verksamheten stängd. Personalen arbetar då med planering, utveckling och utvärdering. Denna tid kan inte bytas mot annan tid. Jourberedskap erbjuds. Förskola i begränsad omfattning kan då erbjudas vid behov.

Semesterstängning
Under sommarens semestertid samordnas förskolornas öppettider under 3-4 veckor.

Semester
Vid din huvudsemester har du inte rätt till förskola. Enstaka semesterdagar kan beviljas i samråd med förskolechef.

Förändring av placering
Förändring av placering, till exempel föräldraledighet, meddelar du senast två månader i förväg till skoladministrationen. Använd blanketten ”Byte av placering i förskola och fritidshem”.

När du återgår till arbete efter föräldraledighet ska du också skriftligen anmäla det två månader i förväg till expeditionen.

Uppsägning
Uppsägning av plats i förskola lämnar du skriftligen till skoladministrationen. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under tiden. Avgift debiteras under uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare.

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskola under höstterminen samma år.

Alla blanketter hittar du www.hultsfred.se/kategori/invanare/utbildning-forskola/forskola/?tag=blanketter-e-tjanster 

Se även Taxebestämmelser