Regler för behandling av personuppgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen ska tillämpas på all behandling av personuppgifter som helt eller delvis görs på automatisk väg eller kommer att ingå i ett register.

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar person som är vid liv.

All personal inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter som behandlar personuppgifter på sin arbetsplats eller i sin dator hemma, i arbetsrelaterat syfte, ska tillämpa vad som föreskrivs i dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och i det här dokumentet.

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25, § 38/2018)