Protokollet

Protokoll ska föras vid fullmäktiges och nämnderna sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt sätt. Även delegationsbeslut ska protokollföras eller redovisas på annat sätt. Det ska framgå av protokollet vilka beslut som stannar i nämnden och vilka som ska föras vidare till annan instans.

Vad ska protokollet innehålla?

Inom kommunen förs beslutsprotokoll. Protokollen ska redovisa:

 • vilken nämnd protokollet avser
 • tid och plats för sammanträdet
 • närvarande ledamöter och ersättare (med angivande om vem som tjänstgjort under hela eller del av sammanträdet) samt övriga närvarande personer
 • en ärendebeskrivning som både beskriver ärendet och motiverar beslutet,
 • vilka handlingar som finns vid ärendets behandling
 • framställda förslag (förslag finns vanligtvis vid sammanträdets början),
 • ställda yrkanden (ställs under sammanträdet)
 • vid omröstning mellan olika yrkanden anges hur propositionsordningen har varit, hur omröstningen utfallit och vid öppen omröstning, hur varje ledamot röstat (sluten omröstning sker bara vid val eller anställande av personal)
 • tydligt angivet vilket beslut som fattats och om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild, ordentliga motiv för beslutet,
 • reservationer
 • protokollsanteckningar.

Protokolljustering

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare minst en ledamot (i fullmäktige minst två ledamöter) som utses vid sammanträdets början. I fullmäktige utses två ledamöter utöver ordförande för att justera protokollet. Fullmäktige har en bestämd tidpunkt för justering, som beslutas på varje sammanträde.

Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.

Vid brådskande ärende kan protokollet eller enstaka paragraf justeras omedelbart vid sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren vid sammanträdet tillhandahåller protokollet med paragrafen och att ordföranden och justeringsmännen undertecknar omedelbart.

Protokoll anslås

Senast på andra dagen efter justeringen ska uppgift om när protokollet justerats samt om var protokollet finns, tillkännages på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns i entrén i kommunhuset. Anslaget ska även innehålla uppgift om vilken dag det satts upp.

Tiden för att överklaga börjar löpa den dag bevis om justerat protokoll anslås och går ut efter tre veckor. Beslut som justeras omedelbart ska anslås direkt efter sammanträdet.

Observera att särskilda regler gäller för överklagande av beslut i ärenden avser myndighetsutövning. Överklagandetiden är då tre veckor från den dag som den som beslutet berör fick ta del av beslutet.

Protokollen finns att läsa på http://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/sammantraden-protokoll/