Information om valfrihetssystem till dig som har beslut om hemtjänst

Vad är LOV?

LOV, valfrihetssystem inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun gäller från den 1 februari 2014. Valfrihetssystemet innebär att du ges rätt att välja vem som ska utföra din hemtjänst bland de leverantörer som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Beslut om hemtjänst omfattar både personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Nattinsatser, trygghetslarm och hemsjukvård omfattas inte av valfrihetssystemet. Dessa insatser utförs i kommunens regi.

Du väljer själv leverantör av hemtjänst. Du kan välja ny leverantör eller välja att prova en annan leverantör om du vill. Om du inte kan eller vill välja utförare så är det kommunens hemtjänst som får uppdraget.

Du som i dag har kommunal hemtjänst kan också välja annan utförare. Om du inte gör något val fortsätter hemtjänsten i kommunal regi.

Information om leverantörer av hemtjänst

Hultsfreds kommun kommer att publicera information om samtliga godkända leverantörers verksamhet på kommunens hemsida, du hittar detta under ”Utförare av hemtjänst i Hultsfreds kommun” som finns länkat till nedan. Handläggarna kommer att informera dig om vilka leverantörer som finns att välja på i samband med valsituationen.

Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i alla frågor som gäller myndighetsutövning. Då kommunen lämnar över utförandet till annan än kommunalt driven verksamhet, är kommunen även skyldig att kontrollera och följa upp den verksamheten.

Din hemtjänstavgift följer av kommunfullmäktige fastställd taxa och tas ut av kommunen.