Modersmålsundervisning

Education

Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Elever i grundskolan och grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till modersmåls-undervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. (Ur: kursplanen i ämnet modersmål Lgr 11)

Ämnet modersmål ska bland annat ge eleverna möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Allt lärande underlättas om eleverna ges möjlighet att bli aktivt tvåspråkiga i tidig ålder. Modersmålsundervisningen har egen kursplan och betyg ges i ämnet från och med åk 6 i grundskolan. Undervisningen är betygsgrundande enligt Lgr11 och kursplanen för modersmål.

Under läsåret 2016/2017 kan vi erbjuda modersmålsundervisning i följande språk:
albanska, arabiska, bosniska, serbiska, tyska, urdu och dari.