Medarbetarenkäten- vad ska hända nu?

Under oktober förra året besvarade vi en medarbetarenkät. Enkäten hade flera syften. Varje chef ska använda den för att förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Olika arbetsplatser ska kunna jämföras på olika sätt. Inte minst är enkäten viktig för arbetet med kommunens värdegrund.

Varje chef har nu fått i uppdrag att ta upp enkätens resultat med er på arbetsplatsen. Detta kan göras på flera sätt. Ett sätt är att ta upp det i samband med de skyddsronder som ska göras under tiden januari till mars inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Enkäten kommer fortsättningsvis att vara årlig. Det innebär att vi kommer att besvara samma enkät i höst igen. Detta beror bland annat på att enkäten finns med som underlag till nyckeltalen under perspektivet attraktiv arbetsgivare i styrkortet