Medarbetarenkät 2013

Resultatet av 2013 års medarbetarenkät är nu färdigt. Sammanställningen visar att kommunen har bättre resultat på samtliga områden i jämförelse med tidigare år. Vi kan också stolt säga att vi ligger över rikssnittet i de kommungemensamma frågorna.

Medarbetarenkäten 2013 pågick under tre veckor i november. Totalt besvarade 76 procent av kommunens medarbetare enkäten (931 personer). Enkäten genomförs till största delen som en webbaserad undersökning.

Resultatet sammanställs i sex olika områden: delaktighet, samarbete, arbetsmiljö, ledarskap, möjlighet till utveckling och rörlighet samt stolthet. Områdena räknas samman till nyckeltal som används i styrmodellen. Samtliga områden har ett bättre resultat än 2012.

Bland de frågor som har det bästa resultatet i enkäten hamnar stolthet över sitt arbete, samarbetet med arbetskamrater, att arbetet känns meningsfullt och att chefen ger de anställda förutsättningar att ta ansvar.

Självklart finns det även saker att bli bättre på. Även om siffrorna har blivit bättre jämfört med tidigare år har man från koncernledningens och från kommunstyrelsens sida valt att inför kommande år fokusera extra på arbetsmiljön. Främst handlar det om den fysiska arbetsmiljön i de lokaler man arbetar i.

 

ur personalbladet april 2014