Många tog chansen för att påverka och tycka till!

Bild på Medarbetarenkäten

81 procent, det vill säga 1 017 av kommunens medarbetare svarade på medarbetarenkäten som gjordes i slutet av 2014. Det är fem procent mer än föregående år.

Varför görs medarbetarenkäten
Den ger oss en nulägesbild över vår arbetssituation och hjälper oss att identifiera områden där vi kan förbättra oss och fortsätta utveckla våra arbetsplatser.

Genom enkäten får vi även möjlighet att jämföra oss mellan förvaltningar och arbetsplatser samt med andra kommuner.

Resultat
Resultatet för enkäten sammanställs i sex olika områden. Delaktighet, samarbete, arbetsmiljö, ledarskap, möjlighet till utveckling och rörlighet samt stolthet. Områdena räknas samman till nyckeltal som används i styrmodellen. Resultatet av årets enkät visar att fyra av de sex nyckeltalen har förbättrade värden.

Nio av frågorna i enkäten är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessa frågor ger oss möjligheten att jämföra oss med andra kommuner. Frågorna utgör fyra index; ledarskap, motivation, styrning och ett totalt index.
Hultsfred har förbättrat sitt resultat på samtliga områden från föregående år. Vi är helt enkelt mer nöjda med dessa frågor. Kommunen ligger med sina resultat för 2014 över snittet i landet på samtliga index och har det högsta värdet i Kalmar län på samtliga områden.

Fokus 2015
Under 2015 fokuserar vi på den arbetsmiljön och då främst den fysiska.

 

Ur Personalbladet mars 2015