Lotteritillstånd för föreningar

En lotterivinst kan vara en korg med varor i.

Vill ni kunna sälja lotter till allmänheten? Exempelvis till arbetskamraterna, utanför Konsum eller genom dörrknackning. Då behöver din förening ett lotteritillstånd. Tänk på att det bara är ideella föreningar som får sälja lotter. Ett företag får aldrig anordna lotterier!

Detta är tillåtet utan tillstånd:

Lotterier som inte är till för alla (allmänna), (liten krets, väl sammanhållen, med
gemensamt intresse och i förväg bestämt).

 • I samband med offentlig tillställning med allmännyttigt ändamål
 • Högsta insats: 7,10 kr
 • Högsta vinst: 710 kr i form av varor och tjänster
 • Omedelbar vinstutdelning
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen

Ideell förening får anordna mindre lotterier utan tillstånd om dessa punkter följs:

 • I samband med tillställning(marknad, julfest)
 • I samband med bingospel
 • Bedrivs inom ett litet område
 • Högsta insats: 7,10 kr
 • Högsta vinstvärde: 7 100 kr (1/6 basbelopp)
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen
 • Vinstandel anges
 • Offentlig dragning före sammankomstens slut

Om lotteriet är större än enligt ovanstående punkter så måste ni ha tillstånd av kommunen.

Vem kan söka tillstånd?

 • Ideell förening som enligt sina stadgar har som avsikt att stödja allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem ger tillstånd?

 • Hultsfreds kommun genom tillståndshandläggaren på Kultur- och fritidsförvaltningen. Se kontaktuppgifterna.
 • Länsstyrelsen – om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner.
 • Lotteriinspektionen – om lotteriet skall bedrivas i flera län eller via internet.

Två sorters lotteritillstånd

Kontakta Kultur-och fritidskontoret för att få ansökningsblanketter.

Tillfälligt lotteritillstånd: Söks för enstaka stora lotterier (enligt § 15)
Registrering (enligt § 17): Vanligast! Innebär ett tillstånd som räcker i tre år. Enda begränsningen är att omsättningen på tre år får vara max ca 850 000 kr (20 basbelopp). Föreningen utser en lotteriföreståndare.

Ansökan om tillstånd för lotteri (§ 15)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan (för lotteriet)
 • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriförestånd
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen)

Ansökan om registrering (§ 17)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen).

Lotteritillstånd kostar

 • Tillståndsavgift – 300 kr betalas till kommunen när föreningen har fått sitt tillstånd.
 • Kontrollantarvode – 3 % (max 3000 kr) av lotteriets omsättning betalas till kommunen när lotteriet är slutredovisat (faktureras av kommunen).

Vad händer om Ni bryter mot lotterilagen?

 • Varning
 • Återkallelse av tillstånd
 • Förelägganden och förbud, kan förenas med vite
 • Polisanmälan
 • Böter eller fängelse