Lagar och författningar som styr skolan och förskolan

Bild av Sveriges rikes lag

Det finns åtskilliga författningar som styr verksamheten men de lagar, förordningar och föreskrifter som främst styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet är:

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns läroplan för förskolan, för obligatoriska skolväsendet samt för de frivilliga skolformerna:

Det finns många olika förordningar som rör skolväsendet, till exempel förordningar som reglerar de olika skolformerna. En förordning utfärdas av regeringen och ska följas.

Här följer ett urval bland de förordningar som rör förskola och skola:

Föreskrifter

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. De kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier, bidrag för elever i fristående skolor och statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem.

Diskrimineringslag

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kommunallagen

Lagen ska ge tydliga besked om grundläggande demokratiska spelregler. Bland annat reglerar kommunallagen: likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, beredningskrav, delegering av beslutanderätt samt anmälan av delegeringsbeslut, jäv, ekonomisk förvaltning, revision och laglighetsprövning.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen anger hur myndigheter ska handlägga sina ärenden. Förvaltningslagen ska bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Lagen återspeglar traditionella rättssäkerhetskrav som krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. Samtidigt ska den säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta till vara sin rätt. Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och undvika att ärenden prövas i för många instanser.

Offentlighets- och sekretesslagen

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.