Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Måndag 28 maj kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Hultsfreds gymnasium, Hultsfred.

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.

Representanter från Regionförbundet, SKB och Oskarshamns kommun informerar om slutförvar och mellanlagring av använt kärnbränsle ca kl. 19.

Motioner om microstöd, kulturminnesvårdsprogram och framtida böneutrop
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har tre motioner lämnats in. Den första från Lennart Beijer, V, om microstöd till småföretag.
Den andra är från Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD, angående kulturminnesvårdsprogram.
Den tredje motionen har inlämnats av Sverigedemokraterna handlar om framtida böneutrop i Hultsfreds kommun.

Detaljplan – ny förskola i Hultsfred och förslag på namn för kvarteret
Kommunstyrelsen föreslås ta beslut om att anta detaljplan för del av Hultsfred 3:1, Hultsfreds tätort. Syftet är att möjliggöra för byggnation av förskola.
Detaljplanen medför att ett helt nytt kvarter kommer att bildas genom fastighetsreglering från del av Hultsfred 3:1. Förslag på kvartersnamn för nya förskolan är Plantskolan.

Byggnation i Målilla
AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) har för avsikt att bebygga Målilla X vid Södra Långgatan med sju lägenheter. Kommunen och ABHB för en dialog om ytterligare omstruktureringsåtgärder i Stålhagen och ytterligare bostadsbyggande som kan komma att kräva kommunens insatser.

Därutöver tas bland annat följande upp:
– Förslag till vatten- och avloppsplan
– Förslag till nya renhållningstaxor från 1 maj 2018
– Förslag till nya taxor för verksamhetsavfall Hultsfreds kommun 2018-2019
– Svar på motion om ”Huskurage”.
– Förslag på tillägg i reglemente gällande överföring av ansvaret för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan
– Årsredovisning 2017 för Regionförbundet i Kalmar län.
– Information om äldeomsorgsutbyggnaden.