Kart- och mättaxa

När du beställer en karta eller ett mätuppdrag tas en avgift ut. Avgiften baseras på kart- och mättaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Alla avgifter tas ut med stöd av plan- och bygglagen. Här ser du taxan i sin helhet.

Utstakning av byggnad

Priser för utstakning av byggnad

Beskrivning Belopp
Grovutstakning, 4 hörn (3 timmar x 894 kronor) 2 682 kronor
Extra hörn 200 kronor/styck
Finutstakning, 4 linjer (6 timmar x 894 kronor) 5 364 kronor
Extra linjer 250 kronor/styck

Extra platsbesök och arbete som tillkommer debiteras per timme.

Gränsutvisning

Pris för gränsutvisning

Beskrivning Belopp
Hjälp att hitta gränsmarkeringar debiteras för nedlagd tid.
Restidsersättning debiteras med 447 kronor (30 minuter).
894 kronor/timme

Nybyggnadskarta

Priser för nybyggnadskarta

Beskrivning Belopp
Tomtyta upp till 2 000 m² (5,5 timmar x 894 kronor) 4 917 kronor
Tomtyta större än 2 000 m² (kostnaden utgår från nedlagd tid,
dock lägst 4 917 kronor)
894 kronor/timme

Nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Pris för nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Beskrivning Belopp
Digitalt utdrag ur primärkartan, ej fältkontrollerad 280 kronor/hektar (lägst 280 kr)

Övrigt

Pris för övriga uppdrag

Beskrivning Belopp
Timdebitering 894 kronor

Moms

Moms på 25 procent tillkommer i alla uppdrag utom för nybyggnadskarta.

Om kart- och mättaxan

Taxan för kart- och mätverksamheten antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14, § 167/2015.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2018-12-12, MBN § 207/2018. Det innebär att timavgiften är 894 kronor per timme från och med 2019-01-01.

Längre ned på sidan hittar du alla beslutsdokument.