Internkontroll

Här följer Hultsfreds kommuns riktlinjer för internkontroll. Internkontroll omfattar alla system, rutiner och processer som används för att styra ekonomi och verksamhet.

Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.

Senast i samband med årsredovisningen ska nämnderna rapportera resultatet från uppföljningen de gjort till kommunstyrelsen.

För att läsa hela dokumentet och se tillämpningsanvisningar samt mall och exempel på ifylld mall, se bifogade dokument.