Grundläggande vuxenutbildningar

Information

Vuxenutbildning i Hultsfred erbjuder olika alternativ att studera.

Följande former för studier erbjuds:

 • Ordinarie grupp/klassrums-undervisning tillsammans med lärare
 • Distansstudier på vår egen lärplattform Fronter med lärare från Vuxenutbildningen

Grundläggande vuxenutbildning ger dig möjlighet att läsa in grundskolekompetens eller repetera delar av utbildningen. Du kan välja ämnen efter behov och förkunskaper. Du kan läsa de ämnen som just du behöver och du läser på den nivå som bestäms av dina förkunskaper. Du kan läsa på hel- eller deltid. Du kan även kombinera dina grundskolekurser med gymnasiekurser.

Det är viktigt att alla studier föregås av en ansökan till Vuxenutbildningen i god tid och att studierna planeras tillsammans med vår studievägledare.

Utbildningen är till för Dig som:

 • inte har fullständigt grundskolebetyg
 • vill repetera inför kommande gymnasiestudier

Omfattningen på Dina studier:

 • beroende på hur din studieplan ser ut och hur lång tid du behöver på dig
 • utbildningen kan variera från några månader upp till flera terminer

För att få ett slutbetyg från grundskolestudier skall Du ha fått godkänt betyg i:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap

Tänker du fortsätta studier på gymnasienivå bör du ha betyg från grundskolan. Du får betyg efter avslutad kurs. De betygsskalor som används är: A, B, C, D, E och F där E är godkänt betyg.

Du bör planera dina studier i samråd med vår studie- och yrkesvägledare.

Du kan läsa kurser i:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Samhällskunskap
 • Data-grund
 • Geografi
 • Hem och konsumentkunskap
 • Historia
 • Religion
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi

Kurserna startar endast om det finns tillräckligt många sökande

Grundutbildningen för vuxna (GRUV) anordnas i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och data. Hos oss är alla välkomna som behöver grundläggande kunskaper i alla ovan nämnda ämnen eller i en del av dem.

Innehållet i ämnena motsvarar årskurs 4 till högstadiets årskurs 9. Undervisningen är individuellt anpassad. Vi vänder oss till dig som behöver komplettera eller repetera något ämne eller helt enkelt vill förnya dina kunskaper inför fortsatta studier.

Studietidens längd varierar beroende på dina förkunskaper och din individuella studieplan. Här har du möjligheter att utvecklas maximalt utifrån dina egna förutsättningar. Målet är att du ska känna glädje av att lära dig nya saker och att du ska få underlag för att välja fortsatta utbildningar. Du får själv inflytande över dina studier och ditt arbete i skolan genom att delta i planeringar av innehållet i ämnena och val av arbetssätt och arbetsformer.

Undervisningen i alla ämnen organiseras så att du får överblick och ser sammanhang och lär dig tillämpa teorin i praktiken. Du får också lösa konkreta problem från ditt vardagsliv.

Översikt delkurser svenska, engelska och matematik

Kurserna är indelade i delkurser enligt ovanstående bild. Betyg erhålles efter varje avslutad delkurs.

Svenska/svenska som andraspråk

Svenskkursen på grundläggande nivå har fyra nivåer, 1, 2, 3, 4. Det ger sammanlagt 700 poäng. När du är klar med kurs 4 motsvarar det årskurs 9, och då kan du fortsätta med svenska på gymnasienivå.

Du utvecklar dina förmågor i att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften
 • anpassa språket efter olika mottagare, syften och sammanhang
 • känna igen språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera innehållet

Centralt innehåll

 • läsa och skriva texter av olika slag
 • tala, lyssna och samtala kring olika ämnen
 • skillnad mellan sakprosa och berättande texter
 • språkbruk
 • informationssökning och källkritik

Engelska

Kursen på grundläggande nivå har fyra nivåer, 1, 2, 3, 4. Det ger sammanlagt 600 poäng. När du klar med kurs 4 motsvarar det årskurs 9, och då kan du fortsätta på gymnasienivå.

Du utvecklar dina förmågor i att:

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

 • Kommunikation kring aktuella ämnen, vardagliga situationer, olika åsikter, levnadsvillkor och kultur i länder där engelska används.
 • Lyssna och läsa, texter, filmer, dialoger, böcker (både fakta och fiktion)
 • Tala, skriva och samtala – producera och interagera

Matematik

Matematikkursen är en grundläggande kurs som motsvarar kunskaper på grundskolans årskurs 9. Kursen består av 4 st delkurser 1, 2, 3 och 4 tillsammans blir det 600p efter slutförd kurs.

Du utvecklar förmågor att:

 • formulera och lösa problem med matematik
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan olika begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematiska uttrycksformer, samtala matematik, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Taluppfattning och tals användning
 • Geometri
 • Algebra
 • Statistik och sannolikhet
 • Samband och förändringar
 • Problemlösning

Samhällskunskap (150p)

I samhällskunskap kommer du bland annat att:

 • bekanta dig med demokratiska principer och värderingar
 • läsa om det svenska samhällssystemet
 • ta reda på hur närsamhället fungerar och vad förenings- och kulturliv har att erbjuda
 • få kunskap om internationell samverkan och svensk utrikespolitik
 • få möjlighet att ge uttryck för dina egna tankar och känslor och nå en trygg identitet

Data (Orienteringskurser)

Datagrund 1 datorkunskap orienteringskurs 1A, 1B

Grundläggande kurs i datoranvändning:

Datorns program och kringutrustning
Grundläggande Windows
Enkel ordbehandling med MS Word
E-post och filhantering
Sökning på Internet
Användning av lärplattform (LMS-system) Fronter

Datagrund 2 datorkunskap orienteringskurs 2

Grundläggande kurs i datoranvändning:

Introduktionskurs i Excel och Power Point

Introduktionskurs Webbdesign orienteringskurs 3

Introduktion och förståelse för HTML-kod version 5
Praktiska exempel av webbsidor