Elevhälsan i förskolan

Skollagens krav om elevhälsa gäller inte för förskolan. Det medicinska ansvaret för barn i förskoleåldern ligger hos barnhälsovårdsmottagningarna (BHV). I skollagen står det ändå tydligt hur förskolechefen ska ta ansvar för att barn med särskilda behov.  Dessa behov kan till exempel vara fysiska, psykiska, barnet ska alltid få det stöd som behovet kräver. Barn- och utbildningsnämnden har avsatt resurser för tal- och specialpedagogiska insatser i förskolan för att möta detta krav.

Tal- och språkpedagog Annika Svensson är kopplad till förskolorna samt specialpedagogerna Ines Leiding och Karin Tunek