Delegationsblankett – rektors delegation till annan anställd

Rektors uppgifter får bara utföras av den som är rektor, om rektor inte har överlåtit på någon annan att utföra uppgifterna. För att kunna hantera det ökade ansvaret har rektorn stora möjligheter att överlåta rätten att fatta beslut och att utföra vissa ledningsuppgifter till andra.

Rektor får bara delegera till en anställd eller en av huvudmannen anlitad uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Rektor måste avväga till vem delegation kan ske och på vilken nivå beslutanderätten ska ligga.

Även om rektor har delegerat vissa beslut, har rektor kvar sitt yttersta ansvar för verksamheten och för de beslut som fattas.

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen ledas och samordnas av en rektor. En ställföreträdare får utses för en rektor. Det görs också i den här blanketten.