Cirkulär ekonomi – In i det lönsamma kretsloppet

cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi finns inget avfall. Produkter som vi använder har redan i ett tidigt stadie förberetts för en annan användning av producenten. Det kan handla om en dator som bedöms uttjänad men är konstruerad för att så småningom bli återanvänd. Datorns delar har förberetts för att vara lättillgängliga vid destruktion. Delarna kan sedan användas för att bygga nya produkter. Detta minskar resursbehovet av bland annat metaller.

Modellen cirkulär ekonomi är ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar. Den fungerar på alla varor, tjänster och samhällen. Inspirerad av det naturliga kretsloppet.

Ett cirkulärt samhälle drivs av förnybara och oändliga energikällor. På de flesta ställen finns tre oändliga energikällor. Dessa är sol-, gravitations- och geotermisk energi. Gravitationsenergi är svår att tygla för energiproduktion i någon större omfattning. Geotermisk energi används idag av till exempel bergvärmepumpar men är inte heller effektiv för att producera elektricitet. Solenergi har därför störst fördel i ett cirkulärt samhälle. Detta tack vare litet servicebehov, att det betalar sig självt samt förbättrar luftkvalitén och finns tillgänglig för vem som helst.

Vad kan kommunen göra?

På kommunal nivå är det en utmaning att cirkulera sig. Till viss del tas redan betryggande cirkulära åtgärder, som exempelvis reningsverk och återvinningscentral. Politiskt sett kan kommunen föra över medel i budget för cirkulära lösningar. Denna pott kan stödja årliga solenergiprojekt eller nya byggnader som är hälsosamma och energisnåla.

Vid upphandling måste vi använda oss av skarpare kriterier och ställa krav. Det gör att vi konsumerar varor som gynnar den hållbara utvecklingen. Nästan 25 procent av de globala klimatpåverkande utsläppen beror på transporter. Därför bör det enbart vara möjligt att leasa fordon som drivs av fossilbränslefria alternativ. I den dagliga servicen kan fler medvetna inköp göras. Enbart bra kemikalier och i minimerad mängd. Kosten vi serverar bör vara ekologisk och köksutrustningen energieffektiv. Vi kan underlätta för utevistelse och skugga, skapa mötesplatser och planera för biologisk mångfald.

Till sist men inte minst. Vi kan stötta kommunens företag, influera allmänhet, mötas tillsammans och dra åt samma håll.

Solen, denna punktliga tjänare som får vax att smälta och lera att stelna.
Google och cirkulär ekonomi:

/Arvid Lindblad, Hultsfred-Vimmerby Miljö- och byggnadsförvaltning

ur Personalbladet oktober 2016