Anmälan om kränkande behandling

Det finns ett förbud mot kränkande behandling i skollagen. Det innebär också en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Barn- och utbildningschefen tar emot anmälan om kränkande behandling från rektor eller förskolechefen på delegation från barn- och utbildningsnämnden.

Tänk på att en anmälan alltid ska avse ett barn eller elev. Är det flera som anser sig blivit kränkta skriver du en anmälan för varje.

Glöm inte att ange skolenhet!