Bidragsregler för föreningar 2018

Kalvkätte trädgårdKalvkätte trädgård utanför Hultsfred vid riksväg 34Foto: Ann-Marie Blixt
Platshållare för bildspel

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

Allmänna regler

Bidragen är till för att stötta föreningarna. Som förening ska man ha verksamhet för ungdomar, pensionärer, funktionshindrade eller att vara en kulturförening. Man ska arbeta för att skapa en drogfri miljö i föreningen. Ledarna och andra vuxna inom föreningen ska vara förebilder för de unga. De som accepterar droger (alkohol, narkotika eller doping) i sina verksamheter mister sina bidrag. En drogpolicy bör finnas i varje förening. Man ska även stimulera en jämlikhet mellan ungdomsgrupper lika väl som jämställdhet mellan könen.

För att beviljas bidrag ska föreningen vara medlem i en riksorganisation som får bidrag av staten. Föreningen ska ha minst tio aktiviteter per år inom sitt verksamhetsområde.

Medlemskap – för att få bidrag så gäller följande:

 • Ungdomsförening ska ha minst tio medlemmar i åldern 5 – 25 år
 • Pensionärsförening ska ha minst tio medlemmar som är pensionärer
 • Handikappförening ska ha minst tio medlemmar som har fyllt 5 år och har ett funktionshinder
 • Kulturförening ska ha minst tio medlemmar som har fyllt fem år
 • Som medlem ska man vara med i medlemsregistret och betalat sin medlemsavgift.
 • Man ska även vara aktiv i föreningens verksamhet.
 • Ett medlemskap kan inte vara tillfälligt, som exempelvis en bingo, dans eller supportmedlem. Hem- och skolaföreningar får inte bidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen utan får vända sig till Barn-och utbildningsförvaltningen. Skolidrottsföreningar får enbart aktivitetsbidrag från oss.

Ansökan

 • Ansökningar om bidrag lämnas till Kultur- och fritidskontoret. Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida. Du kan även besöka oss på kontoret för att få hjälp.
 • Är du en godkänd förening, så kan du även ansökan direkt via kommunens hemsida.
 • För mer information och för att få ett lösenord, kontaktar du mailto:kultur.fritid@hultsfred.se
 • Bidrag betalas bara ut till en förenings bankkonto, post- eller bankgiro.
 • Utbetalning görs inte till privata konton.
 • Ansökan som är för sent inskickad eller är ofullständigt ifylld, kommer inte att behandlas.
 • Försvarsorganisationer (Röda korset, Hemvärn) får som enda bidrag, ersättning för sina lokalkostnader.

Granskning

Förening som beviljats bidrag ska kunna visa upp sin bokföring och sina handlingar. Och då på ett sådant sätt som Kultur- och fritidsförvaltningen bestämmer.

Budget

Kommunfullmäktige beslutar varje år om den budget som finns att fördela till föreningar. Vi har rätt att pröva varje ansökan och fördelar därefter de pengar som finns till vårt förfogande. Bidragsbeloppen kan bli justerade efter att beslut tagits om den årliga budgeten.

Särskild prövning

 • Undantag från reglerna kan tillåtas efter att en prövning har gjorts.
 • De som inte uppfyller kraven kan eventuellt få ett årligt bidrag som är 1043 kronor för samhällsnyttiga insatser.

Bidrag till nystartad förening

En nystartad förening kan första året få 905 kronor i startbidrag som ett administrativt bidrag.

Ett årligt grundbidrag

 • Grundbidrag söks varje år efter föreningens årsmöte. Tillsammans med en ansökan ska det lämnas en verksamhetsberättelse, ekonomisk balansräkning och en revisionsberättelse från föregående års verksamhet. En arbetsplan för det föreningen skall göra under året ska också lämnas. Bidraget är 1 132 kronor.
 • Det ska vara lämnat till Kultur-och fritidskontoret senast den 15 april.
 • Kontakta handläggare Ann-Marie Blixt telefon 24 05 02 om ansökan inte kan lämnas in i tid. Grund- eller startbidrag ligger till grund för att få andra kommunala föreningsbidrag.
 • Samhällsföreningar får årligen 3 434 kronor som enda bidrag.

Bidrag för lokaler

 • Beviljas med 50 % av de hyror som föreningen har för de lokaler som hyrs av Kultur-och fritidsförvaltningen. Bidraget gäller även för hyra av lokal i Skeppet, Vena bygdegård, Silverdalens Folkets hus, Medborgarhuset och Ordenshuset.
 • För övriga lokaler kan förening få 40 % av lokalkostnaderna, maximalt 5 000 kr.
 • En förening som äger sin lokal ska fylla i blanketten ”Driftskostnader föreningsägda lokaler” och skicka in den till oss. Utgifter för driften av en lokal, till exempel el, vatten, sophämtning eller försäkringskostnader, ska kunna ses i föreningens bokföring.
 • Inkomster för uthyrning av lokal dras av ifrån kostnaderna för lokalen.
 • Tänker ni köpa eller hyra en lokal, kontakta först oss innan ni skriver på ett avtal om det är så att ni vill ansöka om bidrag för den. Vi tar oss rätten att pröva anskaffandet av lokalen samt kostnaden. Man ska i första hand försöka att samarbete mellan olika föreningar om lokaler.

Bidrag för aktiviteter

 • Bidraget är 52 kronor för en redovisad och godkänd aktivitet.
 • För att få en aktivitet godkänd så ska man vara minst 5 deltagare i åldrarna 7-20 år.
 • Undantag från åldersregeln görs för bidragsberättigade handikappföreningar och pensionärsförening.
 • Om verksamhet är exempelvis tennis eller bordtennis så kan färre deltagare godtas.
 • Där flera föreningar samarbetar i så kallad föreningsskola beviljas det bidrag även för åldrarna 5-7 år.

Ansökan för aktiviteter tiden 1/1 – 30/6 ska vara hos Kultur- och fritidskontoret senast den 25 augusti och aktiviteter 1/7-31/12 senast den 25 februari.

 • Kommer ansökan in till kontoret försent , mister man rätten till bidraget.
 • Man får ta med de aktiviteter som man har haft de senaste 45 dagarna av föregående termin och som inte har rapporterats tidigare.
 • Ordförande och kassör ansvarar för att uppgifterna i ansökan är rätt. Är lämnade uppgifter inte det så kan föreningen bli avstängd från bidrag.

Övriga villkor för aktivitetsbidraget.

 • Verksamheten ska vara planerad, det vill säga att den har ett syfte och att den är beslutad av styrelsen eller sektionen. Bidrag kan utgå för alla typer av aktiviteter som ingår i föreningens verksamhet där närvarokort förs under sammankomsten.
 • Exempel på detta är: Idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromenader, bowling, badminton, dans, boule, gymnastik). Hobbyaktiviteter (t ex sömnads-, sång och teatergrupper. Styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten. Resor, studie- och teater samt konserterbesök.
 • Det är den lokala föreningen som är arrangör av aktiviteten.
 • Ansvarig ledare ska vara utsedd av föreningen och den skall delta vid aktiviteten.
 • Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter.
 • Bidrag beviljas bara en gång per dag och grupp. Detta oavsett hur många deltagare det är och hur lång aktiviteten är. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag får bara räknas med vid en. En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för att få fler aktivitetsbidrag. I samma lokal eller på samma plan kan bara en grupp räknas samtidigt.
 • Bidrag betalas inte ut till aktiviteter som är entrébelagda. Exempel på sådana är tävlingar och arrangemang. Inte heller till grupper eller studiecirklar där ett studieförbund får statsbidrag. Bidrag betalas inte heller till aktiviteter vars enda syfte är att öka på föreningens inkomster ett exempel är bingo, danser eller basarer.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Ledare ska vara med på aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper samtidigt. Ledaren ska intyga att uppgifterna på kortet är riktiga. Närvarokorten ska sparas i minst fyra år, för att kunna uppvisas vid en eventuell kontroll.

Bidrag för konstutställning

En förening som ordnar en konstutställning kan få bidrag på max 3 430 kr för detta. Konstnären måste uppfylla Sveriges Konstföreningars (SKR) krav för ”utställningsersättning”. Med ansökan ska kvitton på utställningens utgifter lämnas in.

Bidrag till scoutföreningar

Bidrag beviljas till en scoutkår med 340 kronor per år och grupp. Gruppen ska ha regelbunden verksamhet en gång per vecka. Det söks i samband med att grundbidragsansökan skickas in och man tittar på föregående års verksamhet.