Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Dessa bestämmelser är antagna av kommunfullmäktige § 159, 2015-12-14. Bestämmelserna hittar du nedan under avsnittet styrdokument. Ersättning kan utbetalas som årsarvode, sammanträdesarvode, timarvode, resekostnadsersättning och traktamente.

Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid behov får utskottet utfärda tillämpningsföreskrifter.

Tidigare bestämmelser

Nedan finns även tidigare gällande bestämmelser om ersättningar samt ersättningsnivåer för tidigare år.

Blanketter

Nedan hittar du blankett för reseräkning och intyg om förlorad arbetsinkomst. Vill du ha ersättning för förlorad arbetsinkomst, bocka i rutan på reseräkningen och lämna in ”intyg om förlorad arbetsinkomst” som din huvudarbetsgivare har fyllt i.