Beslut om vad elev i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa

Här hittar du som rektor en blankett för delegationsbeslut om en elev i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan.

Rektor för grundsärskolan tar beslut på delegation från barn- och utbildningsnämnden, delegationsordningen 7.9.

Skollagen 11 kap. Grundsärskolan

8 § Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för
det.

Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas.