Beslut att inte utarbeta ett åtgärdsprogram

Här hittar du som rektor eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till en blankett för beslut att inte utarbeta ett åtgärdsprogram enligt skollagen 3 kap. 8-9 §§.

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

Beslutet är möjligt att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.