Beslut att elev inte tillhör grund- eller gymnasiesärskolans målgrupp

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om att en elev inte tillhör grund- eller gymnasiesärskolans målgrupp.

Hemkommunen ska besluta att eleven inte tillhör grundsärskolans målgrupp om en utredning enligt 7 kap. 5 a § visar detta. Hemkommunen ska då ta emot eleven i grundskolan eller se till att eleven på något annat sätt får föreskriven utbildning. Hemkommunen ska vidta de åtgärder som krävs för elevens övergång från grundsärskolan till en annan skolform. (Skollagen 7 kap. 5 b §)

Hemkommunen ska besluta att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp om en utredning enligt 18 kap. 6 § visar detta. Hemkommunen ska då erbjuda eleven utbildning i gymnasieskolan eller vuxenutbildning enligt denna lag. Hemkommunen ska vidta de åtgärder som krävs för elevens övergång från gymnasiesärskolan till gymnasieskolan eller vuxenutbildning. (Skollagen 18 kap. 7 §)

Rektor för grundsärskolan respektive rektor för gymnasiesärskolan tar beslutet på delegation från barn- och utbildningsnämnden.