Beredningsordning för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott

Bild av tratt där bokstäver och siffror mal ner
  • Ärende kommer in
  • Ärende diarieförs
  • Lämnas till handläggare för beredning, yttrande och förslag till beslut
  • Handläggare sparar förslaget/yttrandet i Evolution och  skickas digitalt till nämndsekreteraren via e-post
  • Förslaget/yttrandet diarieförs
  • Dagordning till arbetsutskottet fastställs ihop med ordförande
  • Handlingarna till arbetsutskottet publiceras i Netpublicator till ledamöterna
  • Sammanträde med arbetsutskottet
  • Protokoll skrivs
  • Protokollet justeras
  • Justeringen tillkännages genom digitalt anslag
  • Beslut expedieras till berörd eller förslag lämnas till nämnden
  • Dagordning till nämnden fastställs ihop med ordförande
  • Handlingarna till nämnden publiceras i Netpublicator till ledamöterna
  • Sammanträde med barn- och utbildningsnämnden
  • Protokoll skrivs
  • Protokollet justeras
  • Justeringen tillkännages genom digitalt anslag
  • Beslut expedieras till berörd eller förslag skickas till kommunfullmäktige
  • Beslut verkställs
  • Ärendet arkiveras