Barnen först!

Bild på rum med möbler

IFO barn och familj är en del av Individ- och familjeomsorgen. (IFO)
Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. IFO barn och familj har som mål att alla barn och ungdomar i Hultsfreds kommun ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden, inte fara illa skadas eller hotas. Man är barn upp till 18 års ålder, men man handlägger alla som går på gymnasiet tills föräldraansvaret slutar, det vill säga vid 21 år.
Expanderande verksamhet
Barn och familj är en expanderande verksamhet med i dag 28 anställda. Verk-samheten är mitt uppe i ett utvecklingsarbete där målet är att budget ska vara i balans med barnet i fokus. Arbete sker framför allt kring hemmaplanslösningar för att undvika att placera barn. Alla sitter tillsammans i nyrenoverade lokaler i Stålhagen, Hultsfred. En anledning till den explosiva ökningen är man länge varit underbemannade, en annan anledning är att antalet ensamkommande barn ökar. I år väntar sig Migrationsverket att det kommer 8 000 ensamkommande barn till Sverige. Dessutom har lagkraven ökat genom

 • Beslut ska fattas inom 14 dagar om det ska inledas en utredning eller inte
 • Fler hembesök ska göras vid placeringar
 • Mer och tätare kontakt med barnet
 • Barnet ska ha ”egen” kontakt med sin barnsekreterare

Här jobbar vi med

 • Följer upp barn som är placerade i familjehem och HVB (hem för vård och boende)
 • Stöttar familjehemmen
 • Rekryterar familjehem och kontaktpersoner
 • Tar emot anmälningar om barn som far illa och utreder
 • Hjälper till och stöttar vid exempelvis en vårdnadstvist, med till exem-pel samarbetssamtal
 • Stöttar föräldrar
 • Öppenvårdsinsatser med bland annat samtalskontakt för både barn och föräldrar samt riktade insatser
 • Råd och stöd – ett så kallat ”kortstöd” där det inte krävs någon utred-ning
 • Tar emot ensamkommande barn

Utöver de sju platser som kommunen tecknat avtal med har det kommit 35 barn på anknytning. Med anknytning menas att det räcker för barnet att säga att de har en moster, kompis eller någon de lärt känna på flykten till Sverige för att få så kallad särskild anvisning till kommunen.
Alla ensamkommande barn får en god man och placeras på familjehem eller HVB.

ur personalbladet juni 2015