Avstängning på grund av smitta

Allmänna bestämmelser kap. 3 § 10

Mom. 4

Arbetsgivare kan efter att ha hört läkare meddela arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.

Mom. 5

Arbetstagare kan meddelas förbud att arbeta i avvaktan på resultat av beordrad läkarundersökning enligt § 9 mom. 1*, lag, förordning eller statlig myndighets­föreskrift. Under ett sådant förbud får arbetstagaren sjuklön enligt § 28 mom. 9**.

Arbetstagares kostnad för beordrad läkarundersökning ersätts av arbetsgivaren till den del kostnaderna inte ersätts eller bort ersättas av Försäkringskassan.

Om läkarundersökningen visar att arbetstagaren inte har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom ska innehållna avlöningsförmåner utges.

Mom. 6

Arbetstagare kan avstängas från arbete för högst 30 kalenderdagar i sänder om arbetstagaren

  • vägrar att genomgå läkarundersökning enligt § 9 mom.1, lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, eller
  • vägrar att följa läkares föreskrift om vård.

Under en sådan avstängning ska arbetstagaren avstå samtliga avlöningsförmåner.

* AB  § 9 mom. 1 Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagares hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av om arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.

** AB  § 28 mom. 9 Arbetstagare, vars sjukpenning indragits enligt 3 kap. 7 § AFL eller motsvarande paragraf i LAF på grund av Försäkringskassans bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, får vid ledighet som avses i mom.1 a) och b), då sjukpenning enligt AFL eller LAF annars skulle ha utgetts, sjuklön för tid i sjukperioden med belopp motsvarande

  • 80 % av lönebortfallet till och med dag 14 med undantag för den första arbetsdagen,
  • 90 % av lönebortfallet för tid därefter till och med dag 90, och
  • 80 % av lönebortfallet för tid därefter.