Bygglov

Bild på husbygge

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka bygglov. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid och att lämna in en komplett ansökan. Har du frågor om bygglov får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

När behöver jag söka bygglov?

Du behöver bygglov om du bland annat ska:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer
  • ändra användningen av en byggnad
  • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar)

Du kan även behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. För att bygga en friggebod behöver du normalt inte bygglov.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Här lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga. På Mittbygge kan du sedan följa ditt ärende fram till beslut.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om bygglov digitalt.

Om du inte kan ansöka om bygglov digitalt fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du hittar blanketten längre ned på denna sida. Blanketten och de handlingar som du ska bifoga skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Ritningar som är större än A3 ska du lämna in i tre omgångar.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov behöver du lämna in vissa handlingar för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Här ser du vilka handlingar du behöver lämna in.

Situationsplan (karta över tomten) i skala 1:500
På situationsplanen ska du rita in och måttsätta projektet. Du ska även ange projektets mått till fastighetsgräns. Du kan beställa en karta över tomten från miljö- och byggnadsförvaltningen mot en avgift enligt taxa.

Nybyggnadskarta (situationsplan med rättigheter) i skala 1:500
Om du ska bygga nytt behöver du en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in och måttsätta byggnaden. Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsade vägar och gator samt höjdangivelser.

Du beställer en nybyggnadskarta digitalt via Mittbygge. Du loggar in med din e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Men du kan också beställa en nybyggnadskarta genom att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi tar ut en avgift för din beställning enligt taxa.

Länk till Mittbygge där du kan beställa en nybyggnadskarta digitalt.

Byggnadsritningar i skala 1:100
Ritningarna ska visa fasader, planer och sektion (genomskärning). De ska också vara måttsatta och ha en skalstock.

Teknisk beskrivning
Teknisk beskrivning är en redovisning av tekniska lösningar av byggnaden. Till exempel grundläggning, stomme, dimensioner, takkonstruktion, material och ventilation, med mera.

Kontrollplan
En kontrollplan är en lista på punkter som ska kontrolleras under byggtiden.

Anmälan om kontrollansvarig
Beroende på projektets storlek behöver du i vissa fall lämna in en anmälan om kontrollansvarig. Det är en person som hjälper dig som söker bygglov att se till så att de tekniska kraven blir uppfyllda.

Du anmäler vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt när du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Om du inte ansöker om bygglov digitalt ska du fylla i blanketten ”Anmälan om kontrollansvarig”. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hur ska ritningarna se ut?

Alla ritningar ska vara utförda av en kunnig person. De ska vara skalenliga med svarta linjer på vitt enfärgat papper (inte rutat papper). Även skala och fastighetsbeteckning (namnet på fastigheten) ska finnas med. Ritningarna ska vara så noggrant utförda att vi kan mäta mått på ritningen. Det ska markeras tydligt på ritningen vad som är nytt och vad som ska ändras.

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut om min ansökan?

Enligt plan- och bygglagen ska vi ge dig ett beslut om bygglov inom tio veckor. Ett korrekt underlag sparar tid för dig som söker och för miljö- och byggnadsförvaltningen. Ansökan måste alltid vara komplett innan vi kan bevilja ett lov. Saknar vi uppgifter så kontaktar vi dig och du får möjlighet att komplettera din ansökan.

Vad kostar ett bygglov?

När du ansöker om bygglov tar vi ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften för ett bygglov med startbesked och slutbesked räknas ut med en formel som multipliceras med olika faktorer beroende på vad det är som ska göras.

Det som påverkar vad det kommer att kosta och hur vi ska räkna är:

  • Vilken fastighet är det som ska bebyggas?
  • Vad är det som ska byggas?
  • Hur stort blir det?
  • Hur kommer det att placeras på fastigheten?

Övriga kostnader som kan läggas till i avgiften är olika kommuniceringsavgifter för eventuella remisser till grannar och berörda myndigheter, planavgifter samt om vi behöver göra ett extra platsbesök eller om det behöver beställas några extra kartor från mätningsteknikerna.

Om åtgärden kräver sakkunniga av olika slag (kontrollansvarig, brandsakkunnig, sakkunnig ventilation och så vidare) så tillkommer en kostnad för deras arbete, men det är inget som kommunen debiterar något för. Det kan även tillkomma anslutningsavgifter eller andra tillståndsavgifter från andra förvaltningar, beroende på vad du vill göra. Till exempel tillkommer av avgift för anslutning av vatten och avlopp vid nybyggnad.

Foto: www.fotoakuten.se