Ansökan om skolgång i Hultsfreds kommun för elev från annan kommun

En elev har rätt att bli mottagen i förskoleklass, i en grundskola eller i en grundsärskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens skola.

Innan rektor fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

Det regleras i skollagen 9 kap. 13 §,  10 kap. 25 §  och 11 kap. 25 §.

I Hultsfred är det rektor som har delegation på att ta beslut om att ta emot en elev från annan kommun. Delegationsbeslutet anmäls till barn- och utbildningsnämnden.

Ett beslut om mottagande från annan kommun kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Ansökan lämnas till skoladministrationen för förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred.

Vid frågor kontakta skoladministratörerna på 0495-24 04 51, 24 04 52 eller 24 04 62.