Andra myndigheters ansvar

Migrationsverkets ansvar

 • Prövar asylansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt med-borgarskap
 • Ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva.
 • Betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting

Länsstyrelsens ansvar

 • Stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och myndigheter i länet
 • Samordna information till allmänhet och media
 • Skriva överenskommelser med kommunerna i länet om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ansvar

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige så att hanteringen av flyktingsituationen blir så effektiv som möjligt. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta välgrundade beslut.

Arbetsförmedlingens ansvar

 • Samordna insatser som behövs för att vuxna ska kunna etablera sig i landet
 • Ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände

Polisens ansvar

 • Ordning och säkerhet, ingripa mot eventuella brott
 • Inre utlänningskontroller samt gränskontroller vid Schengenområdets yttre gräns
 • Hjälpa den asylsökande att få kontakt med Migrationsverket
 • Kontrollera om utländska medborgare har rätt att vistas i landet

Fler frågor och svar

På krisinformation.se finns det mer information som beskriver vad myndigheter och andra aktörer gör med anledning av flyktingsituationen.
Här finns också frågor och svar om situationen.