Äldreboenden i kommunen

Socialnämnden tog 2014-11-17 beslut om att föreslå fullmäktige att
upphandla en kartläggning och analys av befintliga särskilda boenden i
Hultsfreds kommun. Kartläggningen skulle även beskriva framtida behov
av särskilda boenden. En upphandling har genomförts och ett
samarbetsavtal samt projektplan mellan Riksbyggen och Hultsfreds
kommun finns nu framtaget. Kommunfullmäktige har nu beslutat att kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening.

Utdrag ur kommunfullmäktiges beslut

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar en kooperativ
  hyresrättsförening,
 2. kommunen tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och
  ändamål med föreningen (enligt bilaga 7),
 3. kommunen antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 6),
 4. kommunen ska sälja anvisade fastigheter vid Lindgården-, Hemgården-
  samt Eklidens särskilda boende till föreningen enligt senare upprättade
  köpekontrakt. Priset ska vara kommunens bokförda värden vid
  försäljningstillfället.
 5. ge föreningen i uppdrag att genomföra om- och nybyggnation vid
  Hemgården samt nybyggnation av trygghetslägenheter vid Ekliden enligt
  redovisat förslag. (Beslut 1)
 6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta bereda beslutsunderlagen förövriga åtgärder enligt ”Beslut 2, 3 och 4”.
 7. kommunen tecknar samverkansavtal med föreningen (enligt bilaga 8),
 8. kommunen lämnar kommunal borgen med 165,5mkr till föreningen i
  enlighet med ”Beslut 1”,
 9. en förutsättning för försäljningen av fastigheterna är att försäljningen kommer till stånd i enlighet med Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

Vidare beslutas att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa
kommunfullmäktiges beslut och att teckna kontrakten för försäljning
Lindgårdens, Hemgårdens samt Eklidens särskilda boenden.

Slutligen beslutas att till styrelserepresentanter i den kooperativa
hyresrättsföreningen utses kommunalråd Lars Rosander, förbundschef
Helena Grybäck Svensson och ekonomichef Henric Svensson till ordinarie
ledamöter och som ersättare utses oppositionsråd Rosie Folkesson, VD
Nicke Wainebro och controller Patric Simonsson.

Reservation
Åke Nilsson, KD, Anders Andersson, KD, Lennart Beijer, V, Monica
Bergh, KD, Sievert Andersson, M, Gunvor Nilsson, M och Lennart
Davidsson, KD reserverar sig till förmån för Åke Nilssons yrkande om att
driva projektet i kommunal regi.